खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
10% (29 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
30% (88 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
18% (53 votes)
माथिका सबै
43% (126 votes)
Total votes: 296