वडा नं. ३

खैरहनी नगरपालिका साविक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.४, ५ र ६ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ४२७४ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ८२३ रहेको छ | 

जम्मा क्षेरफ़ल ९.८७ वर्ग कि.मि. रहेको छ |