लागत सहभागितामा खाध गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्बन्धि सूचना !!