रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भई जनशक्ति माग गर्ने सम्बन्धमा |