FAQs Complain Problems

योजनाको म्याद थपका लागी पेशगर्नु पर्ने कागजातहरु

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
खैरहनी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

कुनै बिशेष र मनासिब कारण बिना योजनाको म्याद थप हुने छैन १. सम्झौतामा उल्लेखीत म्याद सकिनु १ हप्ता अगावै तपसिल बमोजिमका कागजात सहित म्याद थपका लागी नगरपलिकामा निबेदन दिनु पर्ने छ।

  • वडा कार्यालयले योजनाको म्याद थप गर्नु पर्ने कारण समेत खुलाई नगरपलिकालाई गरको योजनाको म्याद थप सम्बन्धी सिफारीश पत्र ।
  • समितिको बैठकबाट योजनाको म्याद थप गर्नु पर्ने कारण समेत खुलाई  गरेको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयहरुको प्रतिलिपी ।