मेडिकल अधिकृत पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !!!