फिल्ड सहायक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।