न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि फाराम भरेका व्यक्तिहरुलाई आवेदनमा नपुग विवरण थप गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!

Supporting Documents: