खैरहनी न.पाको मिति २०७७/०९/१४ विज्ञापन नं. ०६/२०७७-७८ को सुचना अनुसार लिइएको विभिन्न पदहरुमा सफल उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना !!

Supporting Documents: