एम्बुलेन्स तथा ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना संसोधन सम्बन्धमा |