एम्बुलेन्स तथा ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!