उन्नत धान बिउ अनुदानमा वितरण प्रयोजनको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना !!