FAQs Complain Problems

अन्तिम विल भुक्तानी

लाग्ने समय: 
१५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा + लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
खैरहनी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • वडा कार्यालयको सिफारीश ।
  • उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
  • उपभोक्ता भेलामा योजना सम्पन्न भै योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सम्पुर्ण खर्च सार्वनिक एवं अनुमोदन सम्बन्धी निर्णयहरुको प्रतिलिपी ।
  • सम्बन्धित निकायहरुले प्रमाणित गरेको सार्वजनिक परीक्षण र खर्च सार्वजनिक विवरण फारम । (फारम नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ।)
  • बिल भरपाईहरु ।
  • योजनाको कार्यप्रगति देखिने फोटोहरु ।
  • वडास्तरीय अनुगमन समितिको भुक्तानी सिफारीश पत्र ।
  • नगरस्तरीय अनुगमन समितिको भुक्तानी सिफारीश पत्र ।
  • (माथि उल्लेखित कागजातहरु पेस भए पछी मात्र स्थलगत निरीक्षण गरी प्राविधीक मूल्यङ्कन तयार गरीने छ ।)
  • (नगरपलिकाको अनुगमन समितिले निरीक्षण गरी योजना सम्पन्न भएको प्रतिबेदन दिए पछी मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारीस गरीनेछ ।)