योजना संग सम्बन्धित कामहरु गर्दा जोर बिजोर दिनमा काम बाड्ने सम्बन्धमा |