मिति २०७४/१०/०६ गते सम्पन्न खैरहनी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाका केहि झलकहरु