आ.व.२०७५/०७६ को लागी खैरहनी नगरपालिकाको वडागत बजेट..